Family Information Service Newsletter

 

The Family Information Service (FIS) newsletter will be circulated to you at the start of every month electronically. Our newsletters will provide information, advice and support to families in Pembrokeshire, along with information about what’s on in the County, help with childcare, funding and lots more.

We would be grateful if the following link to the newsletter could be shared with Parents/Carers at your school.

Pembrokeshire Family Information Service November 21 Newsletter – English version:

https://sway.office.com/Wp3EXyaZFe0pC07x?ref=Link

 

Bydd cylchlythyr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei ddosbarthu i chi ar ddechrau pob mis yn electronig. Bydd ein cylchlythyrau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn Sir Benfro, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y Sir, cymorth gyda gofal plant, cyllid a llawer mwy.

Byddem yn ddiolchgar pe gellid rhannu’r ddolen ganlynol i’r cylchlythyr gyda Rhieni/Gofalwyr yn eich ysgol.

Cylchlythyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro Tachwedd 21 – Fersiwn Gymraeg:

https://sway.office.com/iGKEGjYHeT4JCgzD?ref=Link

Parent / Carer Survey – Childcare

Are you a parent/carer who uses or needs childcare in Pembrokeshire? If so, we would like to hear from you.

We want to understand more about your childcare needs including younger children and older children needing before/after school or holiday care, to help us plan for the future.

Please complete this short online survey and have your say today

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CSA2021/

 

 Ydych chi’n rhiant/gofalwr sy’n defnyddio neu angen gofal plant yn Sir Benfro? Os felly, hoffem glywed gennych 

 Rydym am ddeall mwy am eich anghenion gofal plant gan gynnwys plant iau a phlant hŷn sydd angen cyn/ar ôl ysgol neu ofal gwyliau, i’n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

 Cwblhewch yr arolwg byr ar-lein hwn a dweud eich dweud heddiw

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CSA2021/?lang=585148